อบจ.สงขลา ร่วมกับ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับจังหวัด

    2022-11-15 16:12:37
    15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง นายกิตติพงศ์ สิงห์ทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง ประชุมร่วมกับ นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดสงขลา โดยกำหนดให้ อบจ.สงขลาจัดทำโครงการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกให้กับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา