อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา

    2022-11-18 08:42:16
    อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี เผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา นักท่องเที่ยวในประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ช่วงบ่ายวันนี้ (17 พ.ย. 65) ที่ หอประชุมรัตนโกสินทร์ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว เครือข่ายด้านพิพิธภัณฑ์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คาบสมุทรสทิงพระ เป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณ เป็นพื้นที่เชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งค้าขายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย เป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความเจริญ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นจุดกำเนิดความเจริญของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นมีคุณค่าควรที่จะอนุรักษ์ และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลัง และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีนโยบายในการศึกษาออกแบบก่อสร้าง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสทิงพระ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี และแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบัน หรือในอนาคต และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเผยแพร่ให้แก่ชาวสงขลา และนักท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายหลังจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศ) บริษัทที่ปรึกษา ได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์พื้นที่ รวมถึงนำความเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมมากำหนดแนวคิดในการออกแบบอาคาร และนิทรรศการให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกับบริบทของคนในพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จึงได้จัดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบริษัทที่ปรึกษาได้รับฟังความคิดเห็นประชาชน นำมาประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ด้าน นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ว่าจ้าง บริษัท ซี.ซี.ดับบลิว จำกัด เป็นที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรสทิงพระ และวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานที่ตั้ง และออกแบบอาคาร พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ รวมทั้งเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทนทางด้านการเงิน และด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการ และเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเป็นมาวัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงานโครงการฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 350 คน โดยที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและคณะที่ปรึกษาได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าว มาประกอบการศึกษา และวิเคราะห์ตามเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงการ และสำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)ในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอ สรุปผลการวิเคราะห์ สถานที่ตั้งที่เหมาะสมของโครงการ รวมถึงแนวคิดการออกแบบอาคาร และรูปแบบนิทรรศการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาได้กำหนดพื้นที่โครงการที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่สุดในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ และองค์ประกอบต่างๆ ของนิทรรศการภาคในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบริษัทที่ปรึกษาจะนำเสนอผลการศึกษาออกแบบให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อไปประกอบการดำเนินงานศึกษาออกแบบโครงการเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ต่อไป #รวมพลังร่วมสร้างสุข #พิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ #Museum of Satingpra Peninsula ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา