11 ม.ค. 2561 นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

    2018-01-11 07:24:24
    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานประชุมร่วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด และให้ความเห็นชอบการประสานโครงการพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา 16 อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเกินศักยภาพ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวิเชียรคีรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการประสานแผนฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อพิจารณาบัญชีการประสานโครงการ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา พ.ศ.2562 (โครงการเกินศักยภาพ)