พิธีปิด มอบโล่และใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน กิจกรรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล

    2022-11-21 18:01:53
    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 – 14.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปิด มอบโล่และใบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ตึก59) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Microsoft Word และ Microsoft Powerpoint) - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 3 รางวัล / โปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Microsoft Word , Microsoft Powerpoint และ Photoshop) - รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล / โปรแกรม - รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 3 รางวัล / โปรแกรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา , โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา , โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 264 คน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา