การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2022-11-21 18:09:49
    การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และพิธีลงนามบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และพิธีลงนามบันทึกการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ฯ โดยมี นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง // กล่าวรายงานการประชุม นายทรรศนะ บุญอยู่ ที่ปรึกษาโครงการ // บรรยายชี้แจงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตัวแทนบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) // บรรยายชี้แจงความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ก่อสร้างโรงไฟฟ้า) การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนามในการจัดการขยะมูลฝอยได้รับทราบถึงขั้นตอน ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ระบบกำจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการบริหารจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย และเส้นทางการขนส่งขยะไปสู่โรงไฟฟ้า ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา