อบจ.สงขลา ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่ อบต.คลองหรัง

    2022-11-22 15:49:53
    22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงศ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอาคม ประสมพงศ์ ส.อบจ.สงขลา เขตอำเภอนาหม่อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ อ.นาหม่อม จ.สงขลา เพื่อส่งมอบ...(เนื้อหาส่งมอบเวชภัณฑ์) ให้แก่ รพสต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา โดยมี นางวรางคณา ด้วงพลอย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพสต.คลองหรัง เจ้าหน้าที่ รพสต. และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้การต้อนรับ นายกไพเจนได้กล่าวให้โอวาท แก่เจ้าหน้าที่ประจำ รพสต.คลองหรัง และ อสม.ประจำหมู่บ้าน ถึงการปฏิบัติราชการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา