อบจ.สงขลา ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.สงขลา ในเขตพื้นที่ อ.สิงหนคร

    2022-11-23 13:39:48
    23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ , นายเชิดเกียรติ เมทีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.สิงหนคร ลงพื้นที่ ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเขตพื้นที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ประกอบด้วย รพ.สต.ตำบลป่าขาด//รพ.สต.สถิตย์ ต.สทิงหม้อ//รพ.สต.ตำบลชะเเล้//รพ.สต.สว่างอารมณ์ ต.ป่าขาด//รพ.สต.ตำบลวัดขนุน//รพ.สต.ตำบลชิงโค//รพ.สต.ตำบลรำแดงและรพ.สต.บ่อทราย ต.ปากรอ โดยมี นายกิตติพงษ์ มุสิกะพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.ตำบลป่าขาด เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม.รวมทั้งสิ้น 8 แห่งให้ให้การต้อนรับ ในการนี้นายกไพเจน ได้กล่าวให้กำลังใจและแนะนำการปฏิบัติราชการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา