อบจ.สงขลา ส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.สงขลา ในเขตพื้นที่ อ.ควนเนียง

    2022-11-24 08:24:20
    วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต อ.ควนเนียง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ อ.ควนเนียง จ.สงขลา เพื่อส่งมอบเวชภัณฑ์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเขตพื้นที่ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ได้แก่ รพ.สต.ควนโส รพ.สต.บ้านกลาง รพ.สต.บ้านเกาะใหญ่ รพ.สต.บ้านบางเหรียง รพ.สต.ปากบางภูมี และ รพ.สต.บ้านหัวปาบ โดยได้ส่งมอบ ณ รพ.สต.ปากบางภูมี โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ทั้ง 6 แห่ง ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบเวชภัณฑ์ในครั้งนี้ ภาพ : กัมพล เขียวแสงนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข