อบจ.สงขลา ร่วมชี้แจงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมข้ามทะเลสาบสงขลา

    2022-12-22 16:37:07
    คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เชิญ อบจ.สงขลา ร่วมชี้แจงการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมข้ามทะเลสาบสงขลา แนวทางในการพัฒนา ผลกระทบ และข้อจำกัดในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมธิการ N 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลชานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมประชุมพิจารณาติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม กรณีการศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างทางคมนาคมข้ามทะเลสาบสงลาบริเวณท่าแพขนานยนต์สงขลา เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสิงหนคร กับอำเภอเมืองสงขลา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากปัจจุบันประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเดินทางข้ามฝั่งโดยใช้บริการท่าแพขนานยนต์เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในเวลาเร่งด่วนทำให้เกิดปัญหาการรอข้ามฝั่งเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อผู้ที่สัญจรไปมา ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด คณะกรรมาธิการจึงได้เชิญ อบจ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ และชี้แจงข้อมูล ในประเด็นดังนี้ 1. ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมข้ามทะเลสาบสงขลา เพื่อเป็นเส้นทางเดินทางเชื่อมต่อจากฝั่งตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปยังฝั่งตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 2. แนวทางในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมข้ามทะเลสาบสงขลา ในบริเวณดังกล่าว เช่น การก่อสร้างสะพานข้างทะเลสาบสงขลาหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา เป็นต้น รวมทั้งแนวทางในการสนับสนุนการกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 3. งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการกรณีมีการก่อสร้างสะพานหรืออุโมงค์ลอดทะเลสาบสงขลา และแนวทางในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 4. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อจำกัดกรณีมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าว ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา