โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน"

    2022-12-23 09:20:54
    วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา // นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภา อบจ.สงขลา // สมาชิกสภา อบจ.สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" ซึ่งจัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2565 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาวิชาการ "บริบทท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน" // นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ // และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมท้องถิ่น ให้สามารถจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น รูปธรรมในทิศทางที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ การอบรมสัมมนาฯ มีการเสวนาและบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจดังนี้ - การเสวนาหัวข้อ ภารกิจที่ถ่ายโอนตามแผนและนโยบายปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - การบรรยายเรื่อง กลยุทธ์การกระจายอำนาจ กระจายความมั่งคั่งสู่ท้องถิ่น (HOW TO) - การบรรยายเรื่อง Soft Power - การบรรยายเรื่อง Smart City (การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ) - การบรรยายเรื่อง การบริหารงานท้องถิ่นแนวใหม่ - การบรรยายเรื่อง ข้อระเบียบในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - สรุปหัวข้อการอบรมและสัมมนาทางวิชาการ "บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน #ท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศไทยเข้มแข็ง #มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา