อบจ.สงขลา รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา

    2022-12-28 09:24:47
    วันที่ 27 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับมอบสิ่งของบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดสงขลา โดยมีรายนามผู้บริจาคดังนี้ นายนิรันดร์ บางท่าไม้ มอบเงินสด จำนวน 1,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ภาพ/ข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา