ประชุมติดตามโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดา

    2023-01-13 21:21:04
    วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง เข้าร่วมประชุมติดตามโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดา โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงด่านศุลกากรสะเดาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล การประชุมวันนี้ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวงพรุเตียว-ด่านสะเดาแห่งที่ 2 มอบหมายให้เทศบาลตำบลสำนักขามเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ อบจ.สงขลาเป็นผู้ดำเนินโครงการและแจ้งมติที่ประชุมสภาให้ อบจ.สงขลาทราบ 2. โครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับ ด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเชีย) มอบหมายให้ อบจ.สงขลาปรับปรุงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างตามแนวถนนเดิมให้แล้วเสร็จโดยเร็วและแจ้งให้จังหวัดสงขลาทราบเพื่อนำเสนอ กพต.พิจารณาต่อไป ภาพ/ข่าว : กองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา