ลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซ์ซิตี้ด้วยงานเทศกาล (Festival Economy)

    2023-01-17 13:10:11
    วันที่ 17 มกราคม 2566 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจสงขลาไมซ์ซิตี้ด้วยงานเทศกาล (Festival Economy) และร่วมกิจกรรมยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา ฯ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา // เป็นประธานเปิดกิจกรรม และในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ “สำนักงาน SCEB” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาอย่างมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมยกระดับทักษะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดสงขลา ผ่านการขับเคลื่อนเมืองด้วย Festival Economy for Songkhla MICE City เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเป็นเมืองไมซ์โดยเสริมสร้างภาพลักษณ์และรับรู้ในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ : นายเปาซี ยะส๊ะ และกองการท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา