โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ.

    2023-01-17 14:17:22
    วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ เนื่องด้วย ในปี 2566 มีสถานีอนามัยฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 3,263 แห่ง พร้อมบุคลากรกว่า 20,000 คน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ซึ่งทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในด้านกรอบอัตรากำลัง งบประมาณ ระบบ บัญชี คลัง และพัสดุ ดังนั้น ผู้บริหารสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จึงได้ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ที่เป็นอยู่ และที่จะรับถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา