กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่2 (วันแรก)

    2023-01-17 14:41:33
    กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2566 กิจกรรมที่2 การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่16-20 มกราคม 2566จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมติณฯ ชั้น2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วันที่ 16 มกราคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวักสงขลา มอบหมายให้ นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กล่าวรายงานโครงการ โดยมีวิทยากรมาจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ สำหรับวันนี้ มีการอบรมและปฏิบ้ัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้ - อัตราการหายใจ - การไหลเวียนของเลือดฝอยของชีพจร - ความดันโลหิต - อุณหภูมิร่างกายความอิ่มตัวของออกซิเจน -การวัดระดับน้ำตาลในเลือด ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา จพง. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน