กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1669 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่2 (วันที่ 3)

    2023-01-19 15:29:56
    วันที่ 18 มกราคม 2566 กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินจัดอบรมหลักสูตร การปฐมพยาบาลและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ( EMR ) รุ่นที่ 2จำนวน 40 คน ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจากทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ มาให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอรมได้นำความรู้ความสามารถจากการอบรมไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่อไป ภาพ/ข่าว วิภารัตน์ ไชยโยธา จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน