ม.ราชภัฎสงขลา เข้าพบนายกไพเจน นำเสนอโครงการด้านการบริหารการจัดเก็บรายได้ และพัฒนานวัตกรรมทางการคลัง เพื่อการพึงพาตนเองทางการคลังอย่างยั่งยืน

    2023-01-20 12:42:44
    19/1/2566 เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศดานนท์ วัตตธรรม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ อาจารย์ สังกัด ภาควิชา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อประสานงานโครงการ เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน" และ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา