อบจ.สงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน มุ่งหวังการสร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของตนเอง

    2023-01-20 12:47:03
    วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566” (ค่ายที่ 3) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ท่านวิทยากร และคณะผู้จัดการอบรม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม // กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา จัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 18 ค่าย ๆ ละ 120 คน รวมจำนวนทั้งหมด 2,160 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนแกนนำสภาเด็กและเยาวชนทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลา สำหรับครั้งนี้จัดกิจกรรมเป็นค่ายที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ในพื้นที่อำเภอสะเดาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าบทบาทความสำคัญของตนเอง 3. เพื่อบูรณาการงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566 ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข