โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 งานวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา

    2023-01-24 08:52:43
    วันที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 งานวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา โดยมี นายฮำสะ สายสะหลำ นายกสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน จังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และสมาคมครูสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรฎูอีน (ภาคบังคับ) จัดโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 5 งานวันวิชาการฟัรฎูอีนสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ มีครูผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 400 คน แบ่งเป็น 8 เขตการศึกษา ได้แก่ เขต 1 อ.หาดใหญ่ เขต 2 อ.สิงหนคร เขต 3 อ.รัตภูมิ เขต 4 อ.สะเดา เขต 5 อ.จะนะ เขต 6 อ.นาทวี และเขต 8 อ.เมืองสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนอิสลามศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษามลายู และมีโอกาสได้แสดงความคิดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการของตน และมีความกระตือรือร้นในการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน #รวมพลังร่วมสร้างสุข โครงการโดย : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา