พิธีเปิดโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” จัดโดยสำนักงานยุติธรรม จังหวัดสงขลา

    2023-01-24 13:18:20
    วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมโครงการ “รู้ทัน ปัญหา หนี้นอกระบบ” พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ // และนายประพันธ์ เอี่ยมปลัด ยุติธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้เกิดการเข้าใจในเรื่องบทบาท ภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ยุติธรรมชุมชนรวมทั้งกฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นที่ประชาชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นำชุมชนเยาวชนควรรับรู้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เเละนำไปถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัวเเละชุมชน เป็นการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน การอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน และเยาวชนในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา