นายก อบจ.สงขลา กล่าวเปิดกิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 เน้นสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้ตระหนักถึงภัยยาเสพติด

    2023-01-24 14:39:18
    24 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด " กิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด " รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายเกษม หวันอาหลี ผอ.โรงเรียนรัตภูมิวิทยา กล่าวรายงาน กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด และสามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากภัยของยาเสพติดได้ โดยทีมวิทยากรจาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา ร่วมบรรยายให้ความรู้ ภาพ : กัมพล เขียวแสงนิล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา