พิธีเปิด โครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานพักค้าง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-01-24 15:25:47
    วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบการให้บริการงานพักค้าง ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพการให้บริการ การป้องกันสิทธิและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข้าราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ฯ โดยมี นายพลลนัฐ ธาราพร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ฝ่ายบริการทางการแพทย์) // กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆและการให้ความคุ้มครองผู้สูงอายุจะได้รับในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เรื่องบุคลิกภาพการบริการที่ดี และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ณ ห้องประชุมสำนักบริหาร ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา