จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด มุ่งขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างมีศักยภาพ

    2023-01-26 15:49:36
    วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อรับทราบในประเด็น แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (เรื่องสื่อสารที่สำคัญประจำปี 2566 ระดับประเทศ จำนวน 7 ประเด็น ประกอบด้วย การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG, การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19, การบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและสถานการณ์โรคอุบัติใหม่, สังคมสูงวัยกับวิถีชีวิตในอนาคต, การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล, การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ส่วนเรื่องสื่อสารที่สำคัญต่างประเทศ เรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย BCG Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่ออนาคตไทย, Tech, Innovation and Cooperation นวัตกรรม ไฮ-เทคโนโลยี และความร่วมมือระหว่างประเทศ, Health Care ความก้าวหน้าทางการแพทย์ระดับโลก และ Thai Soft Power ความเป็นไทยสู่สากล ) และร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา Cr.ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ภาพ // ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา