อบจ.สงขลา ร่วมพิจารณาขับเคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อของเด็ก และเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี รับฟังรายงานการพิจารณาศึกษาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

    2023-01-30 08:18:51
    วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม วุฒิสภา และคณะ รับฟังรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภาและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม วุฒิสภา และคณะ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา