รองนายกอบจ.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566” (ค่ายที่ 4)

    2023-01-30 08:26:17
    วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชน สร้างจิตสำนึกสู่พลเมืองรุ่นใหม่รักษ์สงขลา ประจำปี 2566” (ค่ายที่ 4) พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะวิทยากร คณะผู้จัดอบรม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเยาวชนในเขตอำเภอระโนด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยมี นางสาวภัททิยา เสาวคนธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม // กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมบ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา