กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานบริบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

    2023-01-30 11:53:27
    วันที่ 30 มกราคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกล่าวต้อนรับ คณะจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานบริบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมฯ โดยมี นพ.อัครพล คุรุศาสตรา รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหัวหน้า คณะในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน สถานบริบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานสถานบริบาลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ดำเนินการภายใต้สังกัดกองสาธารณะสุข ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบสุขภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา