โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา

    2023-01-31 13:43:34
    วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา พร้อมด้วย นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายนราเดช คำทัปน์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอุสมาน เอียดวารี รองนายกเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลา พิทยานุสรณ์ นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ นายเฉลียว เมฆบุตร โดยมี นางสาวสุดปรารถนา ศรีทองคำ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงานพิธี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับครู นักเรียน และบุคลากร เมื่อเกิดอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์และโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.สงขลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา