ประชุมคณะกรรมการ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมือง เเละสกายวอล์คเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

    2023-02-01 08:27:23
    วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแหลมขวัญ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางปิยนันท์ สิงห์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมือง และสกายวอล์คเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาโครงการ เพื่อพิจารณาแผนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภาพ / ข่าว : ประชาสัมพันธ์ กองผังเมือง อบจ.สงขลา