งานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566

    2023-02-02 15:44:23
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน พี่น้องคนพิการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี ฯ โดยมี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข บรรยายพิเศษในประเด็น “อบจ.สงขลา กับการพัฒนาชีวิตคนพิการ” นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด // นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ// นายวินัย ขวัญปาน ประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสงขลา อ่านสารวันคนพิการสากล // เเละนางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายการต่อประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่าย (กิจกรรมวันคนพิการสากล) ประจำปี 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนพิการในจังหวัดสงขลาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1,500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการในจังหวัดสงขลา ครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไปและเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักแก่คนในสังคม ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของคนพิการ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา