อบจ.สงขลา จัดทีม ผู้ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบรมพัฒนาศักยภาพฯ และดูแลรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 เน้นความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

    2023-02-03 08:55:37
    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ปี 2566 “ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและดูแลรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 2 ” ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ โดยมี นาสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีระบบบำรุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และลดการชำรุดของเครื่องมือ กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) โดย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการดูรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 สงขลา ซึ่งในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติความปลอดภัยของยานพาหนะรถพยาบาลฉุกเฉิน ความปลอดภัยระบบสื่อสาร และความปลอดภัยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภาพ / ข่าว : เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา