คณะทํางานจัดหาข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการและการอำนวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

    2023-02-07 15:49:27
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายภูวดล วงษ์โสภณากุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการ เปิดให้บริการและการอำนวยความสะดวก ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อ.สะเดา จ.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เพื่อพิจารณาเรื่อง 1.แนวทางการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับ ด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย) 2.การสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพัฒนาด่านพรมแดนสะเดา -ข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4 กับทางหลวง สายพรุเตียว - ด่านสะเดา แห่งที่ 2 โดยให้จังหวัดสงขลาประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงข้อมูล แผนงาน โครงการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่สำนักงบประมาณแจ้งและเสนอ ให้ ศอ.บต. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพต. จะได้เตรียมข้อมูลเสนอเข้าสู่การประชุมกลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอให้ กพต. ก่อนนำเสนอให้ กพต. พิจารณาต่อไป องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงาน รับผิดชอบโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย) เห็นควรให้มีการประชุม คณะทํางานจัดทําข้อเสนอเพื่อเร่งรัดดำเนินการเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวก ณ ด่านศุลกากรสะเดา แห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน เนื่องจากการชดเชยค่าที่ดิน และผลอาสินที่ได้รับผลกระทบจริงตามแนวเส้นทางการออกแบบมีมูลค่าสูง ไม่สอดคล้องกับระเบียบของ ทางราชการ รวมทั้งประเด็นการปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างถนนให้มีผลกระทบกับแปลงที่ดิน เกษตรกรน้อยที่สุด และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจัดทำโครงการก่อสร้างถนน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดา แห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของประเทศมาเลเซีย แนวใหม่ให้ครบถ้วน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา