โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปี 2566

    2023-02-07 16:15:32
    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมวัง และโรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปี 2566 (กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ และศึกษาในแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ อย่างหลากหลาย และนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ บูรณาการกับการเรียนวิชาในห้องเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี และพิพิธภัณฑ์มายากลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข สนุกทุกการเรียนรู้ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา