โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2566 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินและดูแลรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รุ่นที่ 6

    2023-02-08 15:42:28
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม ร่วมในพิธี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการเเพทย์ฉุกเฉิน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน ผลักดันระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลาให้มีการพัฒนาทุกมิติ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน และดูแลรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบำรุงรักษา สามารถใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ลดการชำรุดของเครื่องมือและป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา