การประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

    2023-02-08 15:44:59
    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายนิติธร จินดามณี ประธานกรรมการติดตามและประสานงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อประชุมพิจารณา - ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย - ติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย - ติดตามการดำเนินงานการจัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ - แผนงานการจัดสรรเครื่องออกกำลังกาย และรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของกองสาธารณสุข ในภาคบ่ายเวลา 13.30 น. คณะกรรมการติดตามและประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายและตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจมาอยู่ภายใต้การดูแลของอบจ.สงขลา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา