โครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 1 (กิจกรรมนำความรู้สู่ชุมชน)

    2023-02-09 16:47:32
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมและกล่าวบรรยายโครงการมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นายศักดิ์กรียา บิลแสะละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายอับดุลราซัค หมีนยะลา ผู้ช่วยเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน ▪️ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการอบรมศีลธรรมอิสลามสู่ความมั่นคง ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการบริหารองค์กร ศาสนาอิสลามในประเทศไทย ให้ประชาชนได้รับทราบและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทั่วกัน ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตอย่างยั่งยืนและนำไปสู่สังคมแห่งความสงบสุข ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ไปยังผู้นำศาสนา เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่ประชาชนในหมู่บ้านให้เข้าใจได้อย่างทั่วถึง และเรียนรู้ยุทธศาสตร์การบริหารชุมชนได้มากขึ้น ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา