จังหวัดสงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 69

    2023-02-10 15:22:55
    จังหวัดสงขลา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบการก่อตั้งเป็นปีที่ 69 พร้อมมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2566 วันที่ 10 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ครบรอบ 69 ปี โดยมีนายกองเอก เจษฎา จิตรัตน์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายกองเอก วรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา นางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ว่าที่นายกองเอก นายเศวต เพชรนุ้ย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งกองอาสารักษาดินแดนขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน บัดนี้เป็นปีที่ 69 ซึ่งเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือ อส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติตลอดมา ทั้งในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การรักษาความสงบสุขของสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งภัยคุกคามภัยแทรกซ้อน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน และการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะนะ อำเภอเทพา, อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจ อำเภอเมืองสงขลา, อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา ทั้งประจำการและประเภทสำรอง ถือเป็นกำลังสำคัญของฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติเคียงบ่าเคียงไหล่กับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจและกลุ่มพลังมวลชน ซึ่งมีผลการปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ต่อภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน เป็นสิ่งพิสูจน์ถึงคุณค่าและคุณงามความดีของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ ทุ่มเท เสียสละ และอุทิศตนมาโดยตลอด ถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา