โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566

    2023-02-13 08:38:04
    วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องลากูน่า คิงส์ เอ โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา นายอริย์ธัช ทองเพชร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร "บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคุณธรรม จริยธรรม กับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" โดยมีนายสัญจิต พวงนาค อดีตผู้อำนวยการกลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคุณธรรม จริยธรรม นำมาซึ่งการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม และในช่วงพิธีปิด มีนายทวีศักดิ์ อรัญดร รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวปิดโครงการฯ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา