นายกฯ เน้นความสำคัญ ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีฯ การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic)

    2023-02-13 10:57:45
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ฉิมเรจ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา โดยมี นายอารี มะโซะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และการจัดทำภาพ (Infographic) รุ่นที่ 1 จัดขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา และมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อผลิตสื่อเพื่อใช้งานบนโลกออนไลน์ สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา ให้มีศักยภาพเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือว่าเป็นระบบที่มีความสำคัญ เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อ ผลิตสื่อ ใช้งานบนโลกออนไลน์ สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำความรู้ ประสบการณ์ จากการฝึกอบรมที่ได้รับในครั้งนี้ใช้ในด้านการศึกษา ประกอบอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อไป “เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลังร่วมสร้างสุข” ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา