พิธีเปิดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง (รุ่นที่ 1)

    2023-02-13 13:37:27
    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง (รุ่นที่ 1) โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง (รุ่นที่ 1) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมรุนแรงในพื้นที่ต่อไป โดยมีเป้าหมายเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนลดอัตราการตาย ความพิการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยพร้อมกับนำไป ขยายผลสู่ชุมชนต่อไป ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา