การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (เกาะหมีคัพ ครั้งที่ ๒๐)

    2023-02-14 08:11:01
    วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ชุมชนศิลาทอง ได้จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ (เกาะหมีคัพ ครั้งที่ ๒๐) โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดการแข่งขันกีฬา นายสืบศักดิ์ พันนุสะ เลขานุการคณะกรรมการชุมชนศิลาทอง เป็นผู้กล่าวรายงาน นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการชุมชน และ นักกีฬา ในชุมชนหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนศิลาทอง ชุมชนมัสยิดเกาะหมี ชุมชนเกาะหมี ชุมชนบ้านเก่า และชุมชนคลองควาย ร่วมในพิธีเปิดฯ ณ สนามภายในหมู่บ้านเกาะหมี (สนามบัฟฟาโล่ฮิลล์) ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ๒.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ๓.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน และ ๔.เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในหมู่บ้านห่างไกลยาเสพติด ภาพ /ข่าว เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา