อบจ.สงขลา สืบสานประเพณี จัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเขาใหญ่ อ.กระแสสินธุิ์

    2023-02-14 14:42:47
    ( 14 กุมภาพันธ์​ 2566) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ พร้อมด้วย นางจารุวรรณ ฉิมเรจ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา โดยมี นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง สมาชิกสภา อบจ.สงขลา อำเภอกระแสสินธุ์​ กล่าวรายงาน ณ วัดเกาะใหญ่ อำเภอกระแส​สินธุ์​ จังหวัด​สงขลา การจัดงานสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ประจำปี 2566 กำหนดจัดขึ้นโดนมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด และฟื้ นฟูประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ส่งเสริมความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เยาวชนและประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอกระแสสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ ซึ่งมีคุณูปการต่อวัดเกาะใหญ่และอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นพระภิกษุผู้มีบุญญาบารมี และได้สร้างคุณงามความดีจนเป็นที่เคารพศรัทธา กราบไหว้ บูชาอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีรับ ทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนบุญให้องค์สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะใหญ่ พิธีบวงสรวงองค์สมด็จเจ้าเกาะใหญ่ การสวดเจริญพระพุทธมนต์ การทอดผ้าป่าสามัคคี และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นความสำคัญจึงให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดงาน โดยมุ่งหวังให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป จะได้ร่วมกันสักการะสมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และตระหนักในคุณค่าทาง ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประ​ชาสัมพันธ์​ องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สงขลา