อบจ.สงขลา อบรบดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา

    2023-02-14 15:43:35
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา พร้อมด้วย นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขตอำเภอสิงหนคร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.สงขลา โดยมี นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชม พบปะและกล่าวทักทายให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ภัยพิบัติด้านอัคคีภัยได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ จากการกระทำของมนุษย์ หรือแม้แต่การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ต้นเหตุของการเกิดภัยดังกล่าวอาจเกิดจากเหตุไฟฟ้า ลัดวงจร การเผาขยะ การลอบวางเพลิง การก่อความไม่สงบ หรือเหตุอื่นใด ทุกเหตุล้วนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน อบจ.สงขลา ให้ความสำคัญ ในการป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างเกิดอัคคีภัย และการฟื้นฟูภายหลังการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะในสถานศึกษา ที่ต้องปลูกฝังการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร นักเรียน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีอยู่ในสถานศึกษา เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด หากเกิดอัคคีภัยขึ้น อบจ.สงขลาจึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น 1 อำเภอ 1 สถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือเมื่อเกิดภัยพิบัติด้านอัคคีภัยใน สถานศึกษา 2.เพื่อให้ครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เกิดความตระหนักในความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยสามารถพึ่งพาตนเอง ได้อย่างปลอดภัย 3.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยให้กับ ครู นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา “เมืองต้นแบบการพัฒนาด้านนวัตกรรม การบริการสาธารณะที่ยั่งยืน ด้วยการรวมพลังร่วมสร้างสุข” ณ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา