โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง) รุ่นที่ 1 หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์บนแผ่นไม้

    2023-02-15 11:19:28
    15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง) รุ่นที่ 1 หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์บนแผ่นไม้ พร้อมด้วย นางสาวกมลรัตน์ นนตรี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี นางลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน การจัดโครงการฯในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยจะจัดฝึกอบรมอาชีพทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน คือ รุ่นที่ 1 หลักสูตรศิลปะสร้างสรรค์บนแผ่นไม้ รุ่นที่ 2 หลักสูตรส่งเสริมการเพาะเห็ด และรุ่นที่ 3 หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากเศษผักผลไม้ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ให้มีรายได้ให้เพียงพอกับการดำเนินชีวิต สามารถลดความตึงเครียด ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและสังคม สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทีมสหวิชาชีพในจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา