อบจ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสตูล

    2023-02-17 16:09:35
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสตูล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สำหรับการจัดแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ จังหวัดสตูล จัดขึ้นเพื่อสืบสานอุดมการณ์การแข่งขันกรีฑาสูงอายุของไทย และยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้เป็นสากล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการแข่งขันกีฬาของนักกรีฑาสูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้มีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเป็นกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา