กลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข จัดกิจกรรมการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Emergency Medical Response) สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 5

    2023-02-27 08:49:05
    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 “ กิจกรรมการอบรมฟื้นฟูอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ( Emergency Medical Response ) สำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน” รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ที่ประกาศนียบัตรหมดอายุตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนรุ่นละ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำผลการผ่านอบรมในครั้งนี้ใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุ ประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ตามข้อบังคับใหม่ได้ และเป็นการฟื้นฟูความรู้เพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิฉุกเฉินตามข้อบังคับใหม่ โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และทีมวิทยากรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม