อบจ.สงขลา ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชน (รุ่น 2)

    2023-02-28 10:33:40
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชน (รุ่น 2) พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมการอบรม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละ 60 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการปฏิบัติตัวเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น และให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา