การประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้แผนงาน IMT-GT และ JDS ไทย - มาเลเซีย และติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดน

    2023-03-03 13:21:13
    วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมหารือและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้แผนงาน IMT-GT และ JDS ไทย - มาเลเซีย และติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดน โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองเลขาธิการศอ.บต.// เป็นประธานในการประชุม ในที่ประชุมมีการบรรยายสรุปในเรื่องต่างๆ ดังนี้ - การพัฒนาด่านศุลกากรสะเดา และการค้าชายแดน (ผู้รับผิดชอบ : ด่านศุลกากรสะเดา) - การพัฒนาด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ และการค้าชายแดน (ผู้รับผิดชอบ : ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) - โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านพรมแดนไทย - มาเลเซีย (ผู้รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา) - โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ไทย - มาเลเซีย (ผู้รับผิดชอบ : สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่) ทั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการลงพื้นที่โครงการฯ ดังนี้ - ด่านพรมแดนสะเดา และสังเกตุการณ์การผ่านข้ามแดนของนักท่องเที่ยว - โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านพรมแดนไทย - มาเลเซีย (พื้นที่ด่านสะเดา) - ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ และสังเกตุการณ์การผ่านข้ามแดนของนักท่องเที่ยว - โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ไทย - มาเลเซีย (พื้นที่ด่านปาดังเบซาร์) ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการประสานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้แผนงาน IMT-GT และ JDS ไทย - มาเลเซีย และติดตามผลการพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดน ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 เพื่อประมวลข้อมูลประกอบการเจรจาและผลักดันโครงการสำคัญในการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 16 แผนงาน IMT-GT และการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 13 แผนงาน JDS ไทย - มาเลเขีย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2566 ทั้งนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระนิกรบดี ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา