การประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 3/2566

    2023-03-08 17:22:24
    วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหาร (ชั้น3) ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // สาธารณสุขจังหวัดสงขลา // สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ // ผอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ // ผอ.รพ.สต. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ -รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ -รายงานความก้าวหน้าภารกิจรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งบประมาณ 2567 -การย้ายโรงพยาบาลแม่ข่ายของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถิตย์ -การหารือการจัดเงิน op/pp ภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงกับหน่วยงานบริการประจำเพื่อโอนงบประมาณตรงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อน การโอนย้ายงานของ รพ.สต. ที่โอนย้ายมาสังกัด อบจ.สงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่แข็งแรง รวดเร็ว ทันท่วงที ในการเข้ารับการรักษา ภาพ / ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว / วิภารัตน์ ไชยโยธา ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข #รวมพลังร่วมสร้างสุข