กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปาบ

    2023-03-13 13:29:15
    วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชน พร้อมด้วย นายศดิศ ไชยศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอควนเนียง นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนางจุฬารัตน์ พุทธสุภะ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปาบ และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นางศุกร์นิษา สัจจคุณานนท์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการ หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและตรวจสมรรถภาพทางกายแก่ประชาชน จัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละ 60 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการฝึกอบรมทั้งทฤษฎีและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถภาพทางกายและการปฏิบัติตัวเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย และสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปาบ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา