กิจกรรมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT)

    2023-03-13 15:09:37
    วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมฯ โดยมี นางสาวนาถลดา จิตสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน // กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 มุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อผลักดันให้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดสงขลามีการพัฒนาในทุกมิติ ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะที่ถูกต้องและเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 2. เพื่อยกระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMR) และเพิ่มชุดปฏิบัติการระดับต้น (BLS) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 3. เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตหรือพิการจากการให้การช่วยเหลือที่ไม่ถูกต้อง 4. เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีขีดความสามารถในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งจังหวัดสงขลา กิจกรรมอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 40 คน จาก 24 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบล 13 หน่วย เทศบาลตำบล 6 หน่วย เทศบาลเมือง 3 หน่วย และศูนย์บริการฉุกเฉินและ บรรเทาสาธารณภัย ม.อ. โดยมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 - 31 มีนาคม 2566 จํานวน 115 ชั่วโมง โดยมีคณะอาจารย์ จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 3 สนามกีฬาติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา